என் மகன்

Posted on 12 August 2016 in மகன்

கையிலேயே ஒரு கவிதை தினமும் எனைப்பார்த்து கண் சிமிட்ட, வளர்ந்து வரும் கவிதையிது...


Categories: Literature

Continue reading